Posts

Bật TouchID cho sudo trên MacOS

til

Top công cụ hỗ trợ viết tiếng Anh miễn phí

Web of the day til

Kubernetes ingress chạy bên dưới nginx reverse proxy

til devops k8s

[wotd] LoremFaces - Thư viện avatar cho designer và developer

Web of the day

Tôi đã chế bộ phát ngẫu nhiên video trong youtube playlist như thế nào?

Lập trình php

[wotd] Dicebear - Thư viện avatar cho designer và developer

Web of the day

[wotd] Tạo avatar ngẫu nhiên

Thủ thuật Web of the day

MongoDB và chuyện xóa dữ liệu

Lập trình Linux

Cách tổ chức models và auto import trong python

Lập trình Thủ thuật

Cài đặt nginx và php-fpm ở 2 server khác nhau

Lập trình Linux php
1 2
 … 
6