/home/touchid-sudo-macos

Bật TouchID cho sudo trên MacOS

Published on | Updated

Chả là ở trên công ty thì mình dùng macbook M1 có Touch ID.
Thỉnh thoảng dùng terminal cần sudo thì lại phải nhập password rất là mất công. Nên muốn bật Touch ID để đỡ phải nhập password.

Việc cần làm là mở file /etc/pam.d/sudo và thêm dòng auth sufficient pam_tid.so vào trong file.

Dòng này đơn giản chỉ là báo sudo commandTouch ID authentication module có thể xác thực được user.

File cuối cùng sẽ có nội dung kiểu như này

# sudo: auth account password session
auth    sufficient   pam_smartcard.so
auth    sufficient   pam_tid.so
auth    required    pam_opendirectory.so
account  required    pam_permit.so
password  required    pam_deny.so
session  required    pam_permit.so

Bây giờ, khi dùng terminal bạn có thể dùng Touch ID để xác thực sudo được rồi.