/home/free-english-writing-tools

Top công cụ hỗ trợ viết tiếng Anh miễn phí

Published on

Là một người không được giỏi tiếng anh lắm nhưng vẫn cần đu trên các diễn đàn/mạng xã hội nước ngoài thì các công cụ này đã giúp mình rất nhiều.

List ra đây để sau tiện mò lại đỡ phải bookmark :cry:

  1. Grammarly - Correct mistakes.

  2. Hemingway App - Make your writing bold and clear.

  3. Quillbot - Rewrite and enhance any sentence.

  4. Coschedule Headline Analyzer - Sharpen headlines to drive maximum traffic.