/home/chan-wpadmin-ngoai-tru-admin

Chặn tất cả user ngoại trừ admin truy cập wp-admin

Published on | Updated

Nếu bạn muốn block tất cả user ngoài trừ admin có thể truy cập được vào wp-admin.
Thử chèn đoạn mã này vào file functions.php trong theme của bạn.

Thủ thuật này sẽ redirect (chuyển hướng) mọi người trừ admin về trang chủ nếu cố gắng truy cập.

add_action( 'init', 'nhymxu_blockusers_init' );
function nhymxu_blockusers_init() {
  if ( is_admin() && ! current_user_can( 'administrator' ) ) {
    wp_redirect( home_url() );
    exit;
  }
}