/home/cach-tinh-tuoi-su-dung-php

Cách tính tuổi sử dụng PHP

Published on

Cách tính tuổi dựa trên ngày tháng năm sinh

<?php

date_default_timezone_set('Asia/Ho_Chi_Minh'); 

$birthday = '1993-01-30'; 
$diff = date_diff(date_create(), date_create($birthday)); 
$age = $diff->format('%Y');

echo $age;// result: 24